Ordynacja podatkowa 2016 i 2017

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu aktualizacje wiedzy niezbędną do codziennej pracy w dziale księgowym, pogłębienie wiedzy w zakresie zmian w podatkach dochodowych VAT w 2016 i 2017 roku, możliwość przeprowadzenia konsultacji z szkoleniowcami odnośnie indywidualnych przypadków, które zaistniały w jednostce uczestnika.

ADRESACI SZKOLENIA:

Pracownicy działów księgowych, dyrektorzy finansowi, przedstawiciele biur rachunkowych

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Możliwość poszerzenia wiedzy, pozyskanie wiedzy o zmianach w przepisach podatkowych, konsultacje z ekspertami i doradcami podatkowymi prowadzącymi zajęcia.

1. Wprowadzenie sankcyjnych stawek odsetek od zaległości podatkowych w wysokości 150%- zasady stosowania na przykładach.
2. Jednolity Plik Kontrolny.
3. Zasady prowadzenia ewidencji VAT pod kątem danych podlegających wykazaniu w pliku JPK ewidencja VAT oraz zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji VAT od 1 stycznia 2017 r. oraz 1 stycznia 2018 r.:
a) Obecnie obowiązująca regulacja prawna:
- Sprzedaż w rozumieniu ustawy o VAT,
- Nabycia powodujące obowiązek rozliczenia podatku należnego,
- Inne czynności podlegające zaewidencjonowaniu,
- Data otrzymania faktury,
- Adres i nr NIP nabywcy i wystawcy,
- Sprzedaż ewidencjonowana zbiorczo,
- Sprzedaż rozliczana metodą kasową,
- Korekty podatku naliczonego,
- Proporcja i preproporcja.

b) Zakres zmian w zasadach prowadzenia ewidencji VAT - 1 stycznia 2017 r.
c) Ewidencja VAT obowiązkowo w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych - 1 stycznia 2018 r.

4. Zasady wystawiania faktur VAT pod kątem danych podlegających wykazaniu w plikach JPK w zakresie VAT:
a) Faktury dokumentujące sprzedaż krajową - obowiązkowe elementy.
b) Faktury dokumentujące sprzedaż poza terytorium kraju - obowiązkowe elementy.
c) Faktury dokumentujące odwrotne obciążenie - obowiązkowe elementy.
d) Faktury dokumentujące procedury szczególne - obowiązkowe elementy.
e) Faktury korygujące i zbiorcze faktury korygujące - obowiązkowe elementy.

5. Obowiązki sprawozdawcze podatników w zakresie VAT po 1 lipca 2016 r.:
a) Obowiązek comiesięcznego przekazywania ewidencji VAT w formie JPK.
b) Do kogo przesyłać JPK? Kto od 1 lipca 2016 r.? Kto od 1 stycznia 2017 r.? Kto od 1 lipca 2018 r.? Co z podatnikami rozliczającymi się kwartalnie.
c) Korekta ewidencji VAT a korekta pliku JPK.
d) Obowiązek przekazania JPK w zakresie VAT (np. rejestr faktur oraz ewidencja VAT) na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.
- Sposób przesyłania i przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego:
a) Przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Czy potrzebny podpis elektroniczny?
b) Przekazywanie na informatycznych nośnikach danych.
c) Kwestia bezpieczeństwa danych.
d) Wnioski płynące z projektu rozporządzenia Ministra Finansów.
- Sankcje za naruszenie przepisów w zakresie przesyłania JPK:
a) Nieprzesłanie pliku ewidencja VAT bez wezwania.
b) Nieprzesłanie plików JPK na żądanie.
c) Odsetki za zwłokę w podatku VAT - nowa regulacja od 1 stycznia 2016 r.

6. Klauzula unikania opodatkowania – obejścia prawa podatkowego
a) Jak rozumieć pojęcia w świetle nowych regulacji: obejścia prawa, unikania opodatkowania, czynności w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czynności contra legem, działań bez celu gospodarczego ,optymalizacji podatkowej.
b) kiedy sposób działania podatnika może zostać uznany za naruszający klauzule: w VAT, w innych podatkach
c) wyłączenia spod klauzuli – kwotowe i inne:
d) postępowanie podatkowe w przypadku obejścia prawa:
e) Rada do spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
f) nowe opinie zabezpieczające:
g) okres obowiązywania nowych klauzul:
- Klauzula obejścia prawa a JPK.
- Typowe zachowania uznawane za obejście prawa podatkowego: spółki prawa handlowego, pośrednie wykorzystanie spółek, budowanie struktur, umowy między członkami rodziny,niewspółmierne wynagrodzenie umowne, płatności nieterminowe,

7. Zmiany w branży paliwowej pod kątem rozliczeń w VAT od 1 sierpnia 2016 roku: obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych. Kontrole w zakresie cen transferowych od 1 kwietnia 2016 roku :
a) Zasady przeprowadzania kontroli cen transferowych
b) Sankcje za brak dokumentacji
c) Przykłady prawidłowej dokumentacji u podatnika
d) Zmiany w prowadzeniu dokumentacji cen transferowych od 2017 roku

8. Zmiany w limicie transakcji gotówkowych od 2017 roku, zmniejszenie limitu i konsekwencje podatkowe w PIT, CIT i VAT.