PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY I FINANSOWANIE TERRORYZMU

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

 

W 2017 roku zostanie zastosowana IV Dyrektywa Unijna dotycząca przeciwdziałaniu

praniu pieniędzy  (AML) . 26 czerwca 2017 r. upływa termin implementacji do prawa

krajowego przepisów Dyrektywy "AML IV". Swym zakresem obejmie ona m.in.

podmioty określane jako TPP (ang. Third Party Providers), czyli dostawców usług

płatniczych, którzy na mocy nowej Dyrektywy PSD2 oferować będą usługi płatnicze

polegające na inicjowaniu płatności – PIS (ang. payment initiation service) oraz

zapewnianiu dostępu do informacji o rachunku – AIS (ang. account information

service).

Jedną z najistotniejszych zmian jest obniżenie pułapu kwoty rejestracji z 15 000 EUR do

10.000 EUR.

Szkolenie ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania zadawane przez doradców

podatkowych:

 • Jakie są główne założenia światowego i krajowego systemu przeciwdziałania prania
 • pieniędzy / finansowania terroryzmu?
 • Jakie są regulacje krajowe i międzynarodowe?
 • Jakie przesłanki pojawiają się w transakcjach, które mogą mieć związek z przeciwdziałaniem prania pieniędzy/ finansowaniem terroryzmu?
 • Wpływ przepisów FATCA
 • Gdzie i jak należy zgłosić transakcje podejrzane?
 • Jakie są główne definicje i konstrukcje prawne – wytłumaczone z języka i prawa angielskiego na realia krajowe?
 • Jakie są istniejące i nowe regulacje w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu?
 • Jakie są najnowsze naruszenia obowiązków przez instytucje finansowe-historyczne i najbardziej istotne kary regulatorów
 • Jakie są sankcje międzynarodowe oraz kary, które są związane z nieprzestrzeganiem regulacji odnośnie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
 • Jakie są międzynarodowe schematy prania pieniędzy?
 • Jakie są najnowsze naruszenia obowiązków przez instytucje finansowe - historyczne i najbardziej istotne kary regulatorów?
 • Jakie obowiązki ciążą na „instytucjach obowiązanych” i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów „instytucji obowiązanych”.
 • Zaprezentowana zostanie nowa IV Dyrektywa AML/CFT z maja 2015r.
 • Zaprezentowane zostaną Państwu niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym, a także ich praktyczne następstwa.

 

Program szkolenia

1. Definicja brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z

uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej .

2. Proceder prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat

gotówkowych

3. Omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu

terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet

Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD) .

Interpretacja __ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

(UE) 2015/847, w szczególności w zakresie realizacji jej przepisów przy wpłatach

gotówkowych.

4. Problematyka dotycząca kryminalizacji prania pieniędzy oraz przestępstw bazowych na

gruncie IV Dyrektywy AML. Penalizacja w prawie polskim.

Ocena ryzyka w kontekście IV Dyrektywy AML. Przykłady matryc ryzyka w kontekście

kilku ich poziomów (niskie, średnie, wysokie, nieakceptowalne)

5. Zasady należytej staranności wobec klienta. Jak będziemy zmieniać środki bezpieczeństwa

finansowego w polskim AML.

6. Obowiązki jednostki w obliczu nowych przepisów , zakres wdrożenia instrukcji:

• Obowiązki rejestracyjne:

- obowiązek rejestracji transakcji "ponadprogowych" oraz transakcji podejrzanych przeprowadzanych przez instytucję obowiązaną,

- obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych, nieprzeprowadzanych przez instytucję

obowiązaną, lecz takich o których ten podmiot uzyskał informację,

- obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa

finansowego,

- obowiązek raportowania w ramach procedury wstrzymania transakcji lub jej blokowania

przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

• Obowiązki analityczne:

- obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, obowiązek analizy ryzyka

generowanego przez każdego klienta,

• Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego:

- obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych,

- obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu

identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości,

- obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta

charakteru stosunków gospodarczych,

- obowiązek bieżącego monitorowania "stosunków gospodarczych" z klientem,

7. Beneficjent rzeczywisty- zmiany i nowe obowiązki jednostki. Omówienie tematu, również

w zakresie dostępu do rejestrów i baz centralnych. Omówienie tematu i przekazane

wskazówek dotyczących badania struktury udziałów w przypadkach różnych form

organizacyjnych (od spółek z o o, po fundacje i fundusze). Wskazanie praktycznych

rozwiązań.

8. Obowiązki związane z utrzymywaniem relacji z "osobami zajmującymi eksponowane

stanowiska polityczne" (PEP). Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych (PEP)

w IV Dyrektywie AML - zmiany i nowe obowiązki. Jak poradzić sobie z przepisem

nakładającym obowiązki ustawowe w zakresie poszerzonym - PEP krajowy.

9. Odpowiedzialność karna określona przepisami aktów prawnych dotyczących

przeciwdziałania praniu pieniędzy. Polityka sankcji w kontekście nowych przepisów IV

Dyrektywy.

10. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:

 • zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
 • zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.

11. Rozstrzygnięcie zgłaszanych drogą elektroniczna i w trakcie szkolenia wątpliwości /

studium przypadków/

Osoba prowadząca szkolenie:

Tomasz Gzela (prawnik , były rzecznik dyscyplinarny w izbie skarbowej , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych, wieloletni praktyk skarbowości z 20-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym w izbie skarbowej, wykładowca akademicki).