Specjalista ds. podatków

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu aktualizacje wiedzy niezbędną do codziennej pracy w dziale księgowym, pogłębienie wiedzy w zakresie zmian w podatkach dochodowych i VAT, możliwość przeprowadzenia konsultacji z szkoleniowcami odnośnie indywidualnych przypadków, które zaistniały w jednostce uczestnika.

ADRESACI SZKOLENIA:

Pracownicy działów księgowych, dyrektorzy finansowi, przedstawiciele biur rachunkowych

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Możliwość poszerzenia wiedzy, pozyskanie wiedzy o zmianach w przepisach podatkowych,

konsultacje z ekspertami i doradcami podatkowymi prowadzącymi zajęcia.

I część – Podatek dochodowy - 8 godzin

Zmiany w 2016 r. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

1. Korzystne zmiany w zakresie korekty kosztów i przychodów podatkowych.

2. Zmiany w zakresie konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, w związku

z niezapłaconą należnością, likwidacja korekty kosztów.

3. Planowane zmiany w zakresie sporządzenia dokumentacji cen transferowych, jak

zidentyfikować podmioty powiązane w branży medycznej?

II) Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym

1. Podstawa opodatkowania:

a) przychody wolne od podatku oraz przychody niepodlegające opodatkowaniu

b) przekształcenie spółek osobowych w spółkę kapitałową – konsekwencje podatkowe,

c) rozliczenie straty podatkowej

d) aport na kapitał zakładowy bądź zapasowy a zasady amortyzacji,

e) aport przedsiębiorstwa bądź jego części a aport składników majątkowych niestanowiących zorganizowanej części.

2. Przychody z działalności gospodarczej:

a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej

b) jak korygować przychody (błędnie wystawione faktury, ujęcie do zaliczki na podatek)

c) przychody w naturze, przychody z tytułu nieodpłatnego świadczenia oraz z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia (maszyny i urządzenia otrzymane, nieodpłatne poręczenia, nieodpłatne otrzymanie składników majątkowych).

3. Koszty w działalności gospodarczej:

a) koszty bezpośrednie a pośrednie,

b) koszty podmiotów przekształcanych u następców prawnych,

c) wydatkowanie środków na działalność statutową a przekształcenie,

d) korekta roczna podatku VAT w kosztach uzyskania przychodu,

e) cele statutowe – przykłady wydatków, które nie są powiązane z celami statutowymi.

4. Wierzytelności w działalności:

a) w jakich sytuacjach wierzytelności mogą być kosztem uzyskania przychodu spółki?

b) jakie dokumenty musi posiadać podatnik aby spisać wierzytelności w koszty bądź stworzyć odpis aktualizujący?

c) rozliczenie straty z tytułu umorzenia bądź odpłatnego zbycia wierzytelności, problematyka nabytych wierzytelności – najnowsze stanowiska sądów administracyjnych,

d) koszty związane z zastępstwem procesowym – stanowiska organów podatkowych.

5. Pozostałe wydatki:

a) koncesje i inne opłaty administracyjne związane z działalnością przedsiębiorstwa

b) koszty najmu pomieszczeń, koszty mediów (prąd, gaz, woda, telefon),

c) składki na uposażenie pracowników/współpracowników i ubezpieczenia społeczne, w tym nowe zasady podnoszenia kwalifikacji pracowniczych, problematyka premii rocznych,

d) kary umowne i odszkodowania w działalności przedsiębiorstwa.

II część – Środki Trwałe – 8 godzin

1. Jakie przepisy odnoszą się do środków trwałych? Ustawy podatkowe, prawo bilansowe, regulaminy wewnętrzne, polityka rachunkowości – które przepisy kiedy stosować?

2. Omówienie najważniejszych definicji i pojęć z zakresu środków trwałych, różnice między finansową a techniczną definicją budowy, problematyka zaniechanych inwestycji – czy do uznania zaniechanej inwestycji za koszt należy ją fizycznie zlikwidować, leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, środki trwałe szpitali, uzdrowisk i sanatoriów sfinansowane z dotacji UE – zasady ich rozliczania.

3. Elementy definicji środka trwałego: wartość, kompletność, zdatność do użytkowania, przewidywany okres użytkowania, przeznaczenie na potrzeby działalności gospodarczej- na przykładach.

4. Samodzielność środka trwałego i jego granice – jak rozróżniać poszczególne środki trwałe?

5. Co składa się na wartość początkową środka trwałego? Rozróżnienie kosztów bieżących od inwestycyjnych, m.in. wydatki na akcesoria, wyposażenie, koszty eksploatacji przed rozpoczęciem użytkowania, nakład pracy własnej pracowników, delegacje, szkolenia, koszty wspólne dla różnych środków trwałych.

6. Środki trwałe w budowie a środki trwałe – kiedy można sporządzić protokół oddania do użytkowania?

a) Definicja kosztu bezpośrednio związanego z budową środka trwałego, koszty usług podwykonawców zewnętrznych, koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środka trwałego, koszty testowania środka trwałego przed przyjęciem do użytkowania, koszty eksploatacji środka trwałego poniesione przed przyjęciem środka trwałego do ewidencji środków trwałych, straty powstałe podczas budowy środka trwałego, termin wprowadzania środka trwałego w budowie do ewidencji środków trwałych.

7. Zmiany w środkach trwałych– analiza przypadków: zaprzestanie użytkowania, odłączenie części składowych, podział środków trwałych, zmiana lokalizacji, zmiana przeznaczenia, zmiana okresu użytkowania, utrata wartości, straty w środkach trwałych, likwidacja i sprzedaż środka trwałego. Czym się różni likwidacja księgowa od likwidacji fizycznej środka trwałego?

8. Kiedy następuje zwiększanie wartości środka trwałego w trakcie użytkowania? Jak odróżnić remonty od ulepszeń/modernizacji środków trwałych? Remonty typowe, remonty planowe i awaryjne, remonty finansowane ze środków inwestycyjnych (remonty wstępne i remonty kapitalne spełniające definicję rekonstrukcje).MModernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

9. Jak poprawnie stosować klasyfikację środków trwałych?

10. Amortyzacja środków trwałych - wybrane zagadnienia. Obliczanie stawki amortyzacji, wybór metody amortyzacji, ustalenie wartości rezydualnej (końcowej), raporty – zasada wyceny oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

11. Wartości niematerialne i prawne –czym się różnią od środków trwałych?

12. Licencje, oprogramowanie kiedy stanowią koszt bezpośredni a kiedy WNiP?

III część – Podatek VAT–8 godzin

Podatek VAT w 2016 r.– nowelizacja przepisów, bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo.

1. Planowane zmiany w podatku VAT w 2016 i 2017 r.:

a) Centralny Rejestr Podatników,

b) podzielona płatność,

c) likwidacja kaucji gwarancyjnej,

d) koniec interpretacji przepisów UoVAT,

e) koniec definicji pierwszego zasiedlenia,

f) Centralna Baza Faktur, nowe obostrzone reguły solidarnej odpowiedzialności,

g) likwidacja możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych,

h) zaostrzenie sankcji KKS w stosunku do tzw. pustych faktur.

2. Zmiana przepisów w przedmiocie stosowania kas fiskalnych w branży medycznej:

a) zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych przed dniem 1 stycznia 2015 r.,

b) zakres zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej po 1 stycznia 2015 r.,

c) termin niezbędny do instalacji kasy fiskalnej,

d) fiskalizacja obrotu za pomocą kasy.

3. Powstawanie obowiązku podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach:

a) wykonanie usługi oraz dostawa towarów jako moment powstania obowiązku podatkowego,

b)opodatkowanie VAT dotacji o charakterze ryczałtowym,

c) sprzedaż praw a powstanie obowiązku podatkowego,

d) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,

e) opodatkowanie zaliczek, zadatków oraz innych przedpłat,

f) rozliczenie najmu oraz dzierżawy,

g) obowiązek podatkowy z tytułu tzw. mediów,

h) data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,

i) moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego,

j) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,

k) opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

4. Sprzedaż odpadów oraz innych towarów opodatkowanych przez nabywcę:

a) katalog towarów objętych samonaliczeniem przez nabywcę,

b) opodatkowanie sprzedaży złomu,

c) zasady wystawiania faktur z tytułu sprzedaży odpadów oraz złomu,

d) rozszerzenie od 1 lipca 2015 r. katalogu towarów objętych samonaliczeniem VAT przez nabywcę,

e) opodatkowanie nabycia sprzętu elektronicznego,

f) pojęcie jednolitej gospodarczo transakcji,

g) składanie informacji podsumowujących w przedmiocie transakcji objętych samonaliczeniem.

5. Sprzedaż majątku firmowego a możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT:

a) zmiana zasad zwolnienia dostawy tzw. towarów używanych,

b) konieczność identyfikacji związku sprzedawanych ruchomości ze sprzedażą zwolnioną z podatku VAT,

c) zmiana przepisów w zakresie zwolnienia sprzedaży samochodów,

d) opodatkowanie sprzedaży gruntów,

e) zwolnienie z tytułu sprzedaży budynków oraz lokali.

6. Opodatkowanie czynności nieodpłatnych

a) przekazania towarów i usług w ramach reprezentacji i reklamy,

b) darowizny towarów i usług,

c) różnica pomiędzy przekazaniem a zużyciem towarów,

d) opodatkowanie sponsoringu,

e) przekazania nagród w ramach konkursów,

f) przekazania na rzecz pracowników,

g) korzystanie z samochodów służbowych na cele prywatne.

7. Zasady dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu VAT

a) ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT,

b) kiedy należy dokonać fiskalizacji obrotu?

c) możliwość wystawienia faktury przed sprzedażą,

d) brak obowiązku wystawiania faktur w przypadku świadczeń zwolnionych z podatku VAT,

e) termin wystawienia faktury na żądanie klienta,

f) korekty faktur po nowelizacji,

g) faktury uproszczone oraz faktury elektroniczne.

8. Rozliczenie refakturowania usług:

a) powstanie obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług,

b) refakturowanie usług a doliczenie marży,

c) refakturowanie usług gastronomicznych oraz noclegowych,

d) refakturowanie mediów w przypadku usług najmu,

e) możliwość odliczenia VAT w związku z refakturowanymi usługami.

9. Samochód w działalności firmy z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2015 r.:

a) zasady ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów, paliwa i innych wydatków od 1 kwietnia 2014r.

b) pełne odliczenie VAT od samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej,

c) odliczenie VAT od samochodów wykorzystywanych w tzw. trybie ,,mieszanym” od 1 lipca 2015 r.

d) prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów na potrzeby pełnego odliczenia VAT,

e) korzystanie z samochodu przez pracownika na cele prywatne a możliwość pełnego odliczenia VAT.