Podatek dochodowy

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest również zdobycie oraz utrwalenie praktycznej wiedzy podatkowej, mającej ułatwić podatnikom prawidłowe ustalanie kwoty należnego podatku.

Cel ten realizowany jest między innymi poprzez prezentację różnic oraz podobieństw miedzy podatkowym, a bilansowym ujmowaniem przychodów oraz kosztów ich uzyskania. W ramach szkolenia uczestnicy będą  mogli zapoznać się z zaczerpniętymi z praktyki podatkowej, konkretnymi przykładami tych różnic i podobieństw.

Tematem przewodnim szkolenia jest zapoznanie podatników z najnowszymi zmianami, które obowiązują od 2016 r., przede wszystkim, zmiany dotyczącej zasad korygowania przychodów i kosztów oraz korekty kosztów na skutek braku uregulowania zobowiązania.

Przedstawienie zmian w podatku dochodowym od osób prawnych od 2016 , analiza najnowszych interpretacji organów i wyroków sądów administracyjnych, dyskusja nad konsekwencjami podatkowymi i karnoskarbowymi nieprawidłowego ujmowania i odprowadzania podatku CIT.

METODA SZKOLENIA:

wykład oraz warsztaty w oparciu o praktykę księgową i zgłaszane drogą elektroniczną i w trakcie szkolenia przypadki

UCZESTNICY SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do księgowych, dyrektorów finansowych, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zmiany w CIT w 2016 r.:

a) zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika na wybranych przykładach – zmiana

w Ordynacji podatkowej.

b) zmiana dotycząca korygowania kosztów na skutek braku uregulowania zobowiązania.

c) zasady korygowania przychodów i kosztów - omówienie nowej ustawy, zawierającej zmiany dla podatników wystawiających oraz otrzymujących faktury korygujące (rabat, skonto, zwrot towarów, inne przyczyny korekty).

d) zmiany dotyczące zakresu i formy sporządzania dokumentacji cen transferowych miedzy

podmiotami powiązanymi.

e) nowa ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową, związana ze wspieraniem

innowacyjności.

f) ulga dla podatników podatku dochodowego na tworzenie przyzakładowych żłobków i

przedszkoli.

2. Stanowiska organów podatkowych oraz wyroków sądów administracyjnych w zakresie

ujmowania przychodów i kosztów podatkowych m.in.:

a) Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych

b) Zasada kasowa , kiedy przychód powstaje już z chwilą otrzymania zapłaty?

c) Zasady korygowania przychodów i kosztów (rabat, skonto, zwrot towarów oraz inne przyczyny korekty) – wątpliwości związane z obowiązkiem dokonywania korekty wstecz.

d) Podatkowa a bilansowa prezentacja kosztów bezpośrednich i pośrednich - moment ujęcia

w podstawie opodatkowania oraz wyniku finansowym na wybranych przykładach:

wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, koszty remontów, koszty dotyczące okresów

dłuższych niż rok podatkowy

e) Zmiana stanowiska organów podatkowych w stosunku do nie niektórych wydatków na

reprezentację.

f) kiedy kary umowne i odszkodowania mogą być kosztem podatkowym?

g) usługi budowlane , moment określenia przychodu podatkowego

h) konwersje zobowiązań na poczet kapitałów, ryzyka podatkowe

3. Analiza zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2015 roku do ustawy

a) obecne warunki zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów podatkowych w ramach tzw.

cienkiej kapitalizacji, podział na pożyczki zaciągnięte przed 2015 roku i po 2015 roku

b) zmiany dotyczące certyfikatu rezydencji podatkowej -  obowiązki aktualizacji

c) przychody i koszty, gdy zobowiązania regulowane są w formie niepieniężnej

d) opodatkowanie zysku niepodzielonego w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej

w spółkę osobową – ograniczenie możliwości optymalizacji podatkowej dla niektórych

podatników.

e) konwersja pożyczek na kapitał -ryzyka podatkowe w zakresie tej transakcji po wyroku NSA

z 2015 roku

4. Nowy podatek od zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) na podstawie

deklaracji CIT-CFC za 2015 r.

5. Problemy świadczeń pracowniczych- wynagrodzenia pracownicze, składki na

ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz

gwarantowanych świadczeń pracowniczych – jako koszty podatkowe .Kiedy jednostka ma

obowiązek wystawić PIT-8C?

6. Postępowania podatkowe od 1 lipca 2016 roku – dla jakich podatników nowe

narzędzie Jednolity Plik Kontrolny ( JPK), zasady funkcjonowania.