Ordynacja Podatkowa 2016

CEL SZKOLENIA:

Przedstawienie zmian w Ordynacji Podatkowej oraz w Ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które weszły w życie w 2016 r.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Na zajęciach kompleksowo zostaną przedstawione i przeanalizowane zmiany a także podpowiemy, w jaki sposób przygotować się do nich. Szczególny nacisk położony będzie na wyjaśnienie zasad funkcjonowania jednolitego pliku kontrolnego oraz najważniejszych zmian w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

UCZESTNICY SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, dyrektorów finansowych, specjalistów podatkowych oraz pracowników działów księgowych, podatkowych i finansowych, a także pracowników i właścicieli biur rachunkowych. Do udziału w zajęciach zapraszamy zarówno przedstawicieli firm jak i pracowników urzędów administracji.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. JEDNOLITY PLIK KONTROLNY: (8 GODZIN)

a) Prowadzenie ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych.

b) Przekazanie ksiąg oraz dowodów księgowych w formie elektronicznej.

c) Struktura logiczna jednolitego pliku kontrolnego (JPK).

d) Sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych,

części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej oraz wymagania

techniczne

e) Wdrożenie JPK w ciągu roku obrotowego.

f) Dane za okresy sprzed 1 lipca 2016 r.

g) Podział na dużych, średnich i małych przedsiębiorców.

h) Inne zagadnienia dotyczące struktur JPK.

 

2. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ZAKRESIE WYDAWANIA INDYWIDUALNYCH INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA

PODATKOWEGO:

a) Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną mogą być przepisy prawa podatkowego

regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych oraz organów

kontroli skarbowej.

b) Wprowadzenie postanowienia o zastosowaniu do opisanego we wniosku stanu faktycznego

lub zdarzenia przyszłego interpretacji ogólnej.

c) Przyznanie upoważnienia dyrektorowi Biura Krajowej informacji Podatkowej w zakresie

zmiany, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia interpretacji indywidualnych oraz do zmiany i

uchylania postanowień w przedmiocie stwierdzenia bezprzedmiotowości wniosku.

d) Elektroniczna lub telefoniczna informacja o etapie wydawania interpretacji indywidualnych.

e) Wprowadzenie możliwości wystąpienia z wnioskiem o interpretację podatkową przez dwóch

lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym stanie faktycznym lub zdarzeniu

przyszłym.

f) Wprowadzenie możliwości wystąpienia z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji

podatkowych przez zamawiającego.

g) Interpretacja indywidualna wydana w formie dokumentu elektronicznego.

h) Dyrektor Biura Krajowej informacji Podatkowej - organ właściwy do wydawania interpretacji

indywidualnych - 1 lipca 2016 r.

i) Skarga na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego od dn.

15 sierpnia 2015r.

 

3. POROZUMIENIA W SPRAWACH USTALENIA CEN TRANSAKCYJNYCH: (8 GODZIN)

a) Regulacja instytucji porozumienia.

b) Wyszczególnienie elementów określanych przez organ właściwy w sprawie porozumienia.

c) Poszerzenie katalogu obowiązków podmiotu zainteresowanego.

 

4. ODSETKI ZA ZWŁOKĘ:

a) Wprowadzenie obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 50%.

b) Wprowadzenie podwyższonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 150%.

 

5. ZMIANY W ZAKRESIE KONTROLI PODATKOWEJ LUB POSTĘPOWAŃ PODATKOWYCH:

a) Wprowadzenie możliwości wyznaczenia przez Ministra właściwego do spraw finansów

publicznych w drodze postanowienia naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu

celnego, dyrektora izby skarbowej albo dyrektora izby celnej do przeprowadzenia kontroli.

b) Przyznanie analogicznego uprawnienia dyrektorom izb skarbowych lub dyrektorom izb

celnych w odniesieniu do nadzorowanych przez nich naczelników urzędów skarbowych lub

naczelników urzędów celnych.

c) Wprowadzenie zasady, że organem podatkowym może być wyłącznie organ właściwy

przynajmniej dla jednego z podatników uczestniczących w transakcji.

6. PEŁNOMOCNICTWO - ZMIANY W USTANAWIANIU:

a) Rodzaje pełnomocnictw

b) pełnomocnictwa.

c) Elementy pełnomocnictwa oraz jego zakres.

d) Centralny rejestr Pełnomocnictw.